I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между :

Кей Кей Шиша ЕООД – ЕИК 204044544, с адрес на управление гр. Габрово, бул. Столетов 162, собственик и оператор на ел. магазин orjo.com и потребителите (клиенти, ползватели), на електронния магазин (сайт)

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Кей Кей Шиша ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Столетов 162

4. Данни за кореспонденция: гр. Габрово, бул. Столетов 162, email: office@orjo.com, тел: 0896866708

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204044544

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на

адрес в Интернет orjo.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

(2) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(3) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

(4) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

(6) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(7) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използвайки интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес orjo.com, валиден адрес на електронна поща /имейл адрес/, телефон или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация на Потребителски профил или при попълване на данните при поръчка, в случай че покупката се извършва без регистрация в сайта.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва един от следните способи : като регистрира потребителски профил в сайта или без регистрация – директно да премине към избор и поръчка на определен артикул.

Чл. 8. (1) Да се регистрира на сайта. В този случай Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп и да попълни отбелязаните с червена звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в orjo.com стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следи по-лесно тяхната цена, да оставя коментари в сайта, да се възползва от специални промопредложения и т.н. При регистрацията, с отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 10 (1) . Ползвателят може без да регистрира свой Потребителски профил на интернет сайта, да премине направо към желаната стока и да направи поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необходими данни за всеки един случай по отделно.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес orjo.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка, направена по чл. 10, ал.1 от ОУ.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) В случай че Ползвателят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ и продажбата се осъществява при условията на Чл. 10, ал.1 от ОУ, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента наотбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 12 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:

-Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил и извършване на поръчка. Информацията и историята се запазват.

-Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.

-Бърза поръчка. При този начин Потребителя заявява желание за поръчка след което служител се свързва с него и се доуточняват детайлите.

-Поръчка по телефона. Всички данни на Потребителя и поръчаните от него стока или стоки се записват в административният панел на електронният магазин и се считат за продажба от разстояние регламентирана в Закона за защита на потребителите, раздел II, чл. 48-61

Чл. 13. (1) След потвърждаването на поръчката от Ползвателя по чл.12 същата постъпва автоматично като заявка в системата на Доставчика, който уведомява първия, за този факт чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя електронен пощенски адрес при регистрацията му на Потребителски профил или на този посочен при извършване на поръчката в случай че същата е извършена при условията на Чл. 10 (1), като това уведомление съдържа потвърждение наинформацията за основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена и количество на стоката, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация. В това електронно писмо се посочва и че предстои доброволно телефонно обаждане от страна на Доставчика за верификация на Ползвателя и поръчката на телефонния номер предоставен предварително от Потребителя.

(2) След действията по горната алинея, в случай че не бъде констатирана нередност или някакво разминаване в личността на Ползвателя или на основните характеристики на стоката и Доставчикът не е в невъзможност да изпълни поръчката Ползвателя пристъпва към изпълнение на поръчката.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

-В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

-При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 17. Отказ от сключен договор.

(1) Клиентите, потребители по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правата по чл.50 от закона, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по горната алинея.

(3) Отказът от договора Ползвателят по чл. 14, ал.1 може да направи като използва специално предвидената за целта форма за обратна връзка или да отправи на следния имейл адрес netportal.assistance@gmail.com недвусмислено изявление по чл. 50 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че се отказва от договора, като в този случай търговецът незабавно да изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на адреса на електронната поща, от която недвусмисленото изявление за отказ е получено или на е-мейл адреса посочен прирегистрацията на Потребителя , или на е-мейл адреса посочен в поръчката, в случай че е закупена стока от нерегистриран Ползвател.

(4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

– както и за всички останали случай, изброени в чл. 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл. 14, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови всички суми, които е получил, без неоправдано забавяне и не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която е бил уведомен в писмен видза решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(6) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(7) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(8) Когато потребителят по чл. 14, ал.1 упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) В случаите на горната алинея всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя.

(10) При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 14, ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(11) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 14, ал.1.

(12) В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя й, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с неотваряна опаковка, ведно със ненарушените съществуващи защитни стикери, лепенки или други знаци. В противен случай, Потребителя дължи заплащане на разликата между цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул, като нов продукт и средната пазарна цена на същия продукт, която той има като стока втора употреба определена от Доставчика по съответни оферти продава в няколко интернет магазина.

(13) При отказ от договора оп чл. 14, ал.1, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. orjo.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта инсталирана операционна система, вкаран акаунт (който задейства автоматично гаранционния срок на устройствато) да прецени дали да приеме върнатата стока.

(14) Транспортните разходи за връщане сe покриват ОТ КУПУВАЧА. Връщане на самия продукт ще се осъществи при спазване на следните условия:

– Продуктът трябва да е неизползван и неотварян, без каквито и да е външни следи от употреба.

– Целостта на продукта не трябва да бъде нарушавана – трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.

– Да не е увредена или липсваща опаковката му /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/.

– Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.

– Да няма липсващи аксесоари – ако бъдат изпратени такива към самата поръчка

Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане или да удържим такса за липсваща или повредена опаковка, нарушена цялост на продукта или липсващи аксесоари.

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Срокът по горната алинея започва да тече от момента на изпращането на второтоелектронно писмо от Доставчика на адреса посочен при регистрацията на потребителя или на този посочен при извършването на поръчката, ако тя е такава при условията на чл. 10 от ОУ, потвърждаващо приемането за изпълнение на поръчката от Доставчика по реда на горния Чл.14. (2) от настоящите ОУ

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по горната ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, orjo.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

(2) Всички предоставени от orjo.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на orjo.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

(3) Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена отorjo.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

(4) orjo.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

Чл. 20.Представяни стоки и услуги на Сайта.

(1) Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

(2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. orjo.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

(3) orjo.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

(4) Всички, посочени на сайта цени, са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите orjo.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

(5) По голяма част от публикуваните продукти на сайта като мебели, маси, столове и други артикули идват напълно разглобени на плоски пакети или в различни по големина опаковани части. Сглобяването им отнема доста време и потребителят следва да се е запознал с това преди покупката, особено ако сглобяващия няма опит. Понякога се налага неколкократно сглобяване и разглобяване.

Чл. 21. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта orjo.com

(1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на orjo.com . При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

(2) По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

(3) orjo.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят дължи плащане на цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

(4) При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта /включително и касаещи цената, наличните количества или други основни характеристики на стоката/, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, orjo.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Същото право има и Ползвателя.

Чл. 22. Заплащане на закупени стоки и услуги

(1) При заплащане в брой с наложен платеж или пощенски паричен превод на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на orjo.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка наКей Кей Шиша ЕООД, ЕИК: 204044544, посочена в поръчката или по допълнително генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, orjo.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

(3) При покупка на изплащанес услугите на TBI credit ЕАД, БНП Париба или Уникредит Булбанк за отпускане на кредит на стоки се следват стъпките предвидени от лизинговата компания.

(4) Плащане чрез Ваучери издадени от сайта или с Cadhoc могат да бъда извършени след физическото предоставяне на ваучерите. С Ваучера няма ограничения в избора на продукт в зависимост от стойността на ваучера.

Чл. 23.Доставка на закупени стоки

(1) Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 48 часа (за всички налични на склад стоки), след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на orjo.com

(2) За неналичните стоки Кей Кей Шиша ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VII от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже.

(3) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. orjo.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

(4) Цената на разходите за доставка се посочват винаги отделно и в последствие се калкулират в общата стойност на поръчката.

(5) orjo.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от orjo.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(6) При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява orjo.com на тел. 0896866708

(7) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно orjo.com . Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(8) При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

(9) В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, orjo.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(10) Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 3 работни дни от уведомяването в писмен вид на orjo.com за такова искане на тел 0896866708 или на email office@orjo.com

(11) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. orjo.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(12) orjo.com извършва доставки чрез подизпълнител/и на географската територия на Република България.

(13) При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката и попълнят протокол за щети в присъствието на лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Чл. 24. Гаранционно обслужване

(1) Със всеки закупен и доставен продукт Ползвателят получава ГАРАНЦИОННА КАРТА, която осигурява безплатен ремонт на стока, закупена от магазина съгласно гаранционните условия.

(2) За Ползвател физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е в сила законна гаранция, чийто срок e24 месеца за всички продавани от orjo.com продуктии започва да тече от датата на закупуване на стоката, освен, ако конкретната стока не се предлага с допълнителна търговска гаранция от производителят й и този срок е по-дълъг. При всички случай, при поръчката на всеки отделен артикул от електронния магазин, Потребителят получава предварителна и изчерпателна информация за конкретния гаранционен срок на избраната стока, който не може да бъде по-кратък от 24 месецa.

(3) За ползвателите юридически лица не важи ЗЗП

(4) За правата и задълженията по предоставената гаранция по ал. 3 се предлагат правилата на Раздел II. “Гаранция на потребителската стока” и Раздел III.

(5) Кей Кей Шиша ЕООД не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

(6) При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, документ от ППП или фактура, протоколи или други документи (гаранционна карта и др.)

(7) Кей Кей Шиша ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечен срок.

“Рекламации” от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(5) В случай, че купувачът на стоката няма качеството потребител по ЗЗП, гаранционните условия се уреждат от търговската гаранция на стоката, предоставена от производителя й, като при всички случай, при поръчката на всеки отделен артикул от електронния магазин, купувачът получава предварителна и изчерпателна информация за конкретния гаранционен срок на избраната стока.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 25. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://orjo.com/deklaratsiya-za-poveritelnost

Чл. 26. (1) Доставчикът събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита лични данни.

(2). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на Кей Кей Шиша ЕООД, съгласно Политиката за защита на лични данни, неизменна част от Общите условия.

(3). С регистрацията си във orjo.com Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

•по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

•едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

•при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

•при изземване или запечатване на оборудването от различниоргани;

•в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

•в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 34. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, от компетентните органи или Комисията за защита на потребителите.

Комисия за защита на потребителите: https://kzp.bg/

Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

XIII. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ, СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 35. Стойността на доставката на продуктите, предлагани от orjo.com е в зависимост от населеното място, количеството на стоките и тарифите на куриерската фирма. Цена за доставка на избраните от Клиента продукти, се изчислява автоматично след натискане на бутона Плащане. Доставката на всички продукти се извършва до входа на адреса. След пускане на поръчкатав някои случеи, консултант на orjo.com се свързва с Клиента за информация и особености по доставката на стоката. След устното потвърждаване на клиента се съгласува и датата за доставка. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Срокът за доставка е описан на всеки продукт, като варира от 1 до 30 работни дни в зависимост от датите за внос и складовите наличности. Фирма Кей Кей Шиша ЕООД не носи отговорност ако поради независещи от фирмата причини доставка се забави или пропадне. При поръчка на нестандартни размери срокът за доставка се договаря допълнително.

Чл. 36. Начини на плащане:

– Плащане при доставката чрез Паричен пощенски превод.

– Чрез Банков Превод

Банкова сметка: Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN : BG45UNCR70001522991701

– Плащане с дебитна/кредитна карта

– Поръчка на изплащане чрез кредитна компания

– Плащане чрез ваучер от сайта или Cadhoc

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на orjo.com от 01.01.2023 г.